DiSC kommunikationsprofil

Kommunikation – en del i ett framgångsrikt medarbetarskap
Förtroendefullt samarbete uppstår inte av sig själv. För att kunna samarbeta behövs både ett antal färdigheter och ett visst förhållningssätt. Det går att utveckla. Främst genom att öka sin självinsikt. Det hjälper också individerna att bättre förstå varandra.   

Olikheter som berikar
I vårt arbete utgår vi från DISC-teorin för att bl.a. identifiera medarbetarens starka sidor och motivationsfaktorer. Detta ökar förståelsen för olika kommunikationsstilar inom och utanför gruppen. På så sätt skapar vi även förståelse för att alla beteendemönster behövs för en dynamisk grupputveckling. Vi tydliggör vilka beteendemönster som personerna i gruppen har, och hur de kan bemöta varandra för att skapa effektiv kommunikation. Hur man tar tillvara de resurser som finns i gruppen på bästa sätt.

En viktig definition är att se till orden har och är. Vi har en kommunikationsstil, vilket betyder att vi kan välja att förändra den vid behov. Att vi är 175 cm långa kan vi inte förändra!

Nyttan för individen och organisationen

  • Insikt om egna och andras kommunikationsmönster
  • Ett gemensamt språk om personligt bemötande
  • Förbättrad kommunikation
  • Bättre utnyttjande av organisationens resurser
  • Färre missförstånd och konflikter
  • Ökad arbetsglädje

Mer om DiSC
DiSC är ett webbaserat och självskattande verktyg.
Teorin bygger ursprungligen på Dr William Moulton Marstons teorier om att människor lär sig och väljer attityder i förhållande till den miljö de verkar i. Miljön kan vara antingen antagonistisk (fientlig) eller gynnsam (vänlig). På så sätt framträder fyra typiska beteendemönster mellan personen ifråga och omgivningen:

DiSC beskriver fyra huvudtyper:
D-dominans
Typiska drag
– resultatinriktade
– viljestarka
– självständiga
– beslutsamma

I – Inflytande
Typiska drag
– Inspirerande
– Entusiastiska
– Övertygande
– Kreativa

S- Stabilitet
Typiska drag
– Tålmodiga
– Omtänksamma
– Ödmjuka
– Goda lyssnare

C – Comliance/Anpassningsbarhet
Typiska drag
– Noggranna
– Analytiska
– Kvalitetsinriktade
– Detaljorienterade

Är du/din organisation intresserad av att utveckla er kommunikation?
Kontakta Agneta Rythén Martin, agneta@ afema.se, eller ring på tel; 0705-15 50 59

Här kan du ladda hem vårt informationsblad Kommunikation för förtroendefullt samarbete