Samspelta team

Feedbackövningar på jobbet – avgörande för framgång och välmående!

Samspelta team är ett starkt konkurrensmedel! Företag och organisationer innehar idag all nödvändig kunskap och teknik för sina syften. Men det är ändå den egna personligheten och beteendet som avgör hur vi lyckas på olika områden.

Feedback innebär att vilja och våga uttrycka sig, men också lyssna på olikheter och mångfald. Samspelta team skapas när medarbetare övar på att ge varandra meningsfull feedback.

Verktyget består av ett stort antal övningar utifrån kundens behov. De kort som används består av två delar; ord som beskriver styrkor och ord som beskriver svagheter.

Som exempel kan man göra en övning där individerna med hjälp av styrkekorten beskriver styrkor de upplever att de har (självbild). Denna kompletteras sedan med egenskaper som deltagarna ger varandra. Resultatet kan då vara att andra ser olika styrkor hos dig som du själv inte ser.

Samspelta team är en produkt från Eccom. Vi konsulter, som finns på olika håll i landet har alla genomgått teamledarkurs som berättigar användandet av feedbackverktyget.

Läs mer om Eccom här